Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami odbędą się w najbliższą środę 16.09.2020 r. klasy I – IV o godzinie 17.00,  klasy V -VIII godzina 18.00.

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązujący od 01.09.2020 r.

 

 

 

Regulamin funkcjonowania SP1 – otwórz.docx

I. Organizacja zajęć w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń:
 • bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 • jeżeli jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji warunkach domowych.
 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów:
 • bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 • z maseczkami bądź przyłbicami na twarzy.
 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są:
 • zdezynfekować ręce,
 • w przypadku małych dzieci jak najszybciej umyć dłonie,
 • dorośli, którzy mają uczulenie na płyn dezynfekujący są zobowiązani założyć rękawiczki jednorazowe,
 • stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły(przedsionek), zachowując zasady:
 • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wchodzi na teren szkoły tyko w razie bardzo ważnej sprawy. (Jeśli istnieje taka możliwość problemy załatwia telefonicznie) Osoby z zewnątrz wchodzące na teren szkoły:
 • nie mogą mieć objawów chorobowych,
 • mogą się poruszać tylko w przestrzeni głównej holu i sekretariatu szkoły,
 • osoby z zewnątrz zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
 1. Wychowawcy klas zobowiązani są do:
 • aktualizacji bazy telefonicznej i internetowej rodziców swoich podopiecznych,
 • uzyskania zgody od rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała uczniów (tylko w razie konieczności).
 1. Dodatkowo szkoła jest w posiadaniu termometru bezdotykowego, który jest dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
 2. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy ucznia:
 • odizolować do wydzielonej sali – gabinet higienistki
 • niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, najlepiej własnym środkiem transportu.
 1. Organizacja nauczania:
 • stałe sale lekcyjne dla klas (większość zajęć prowadzona przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywa się w jednej, wyznaczonej sali),
 • uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:

– częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, po wyjściu z toalety, przed jedzeniem),
– ochrona ust i nosa podczas kichania i kaszlu – chusteczką lub zgiętym łokciem,
– unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 • w salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie umyć, wyprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć są
 • uczeń używa tylko własnych przyborów szkolnych i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy jest umyty detergentem lub zdezynfekowany po każdej grupie klasowej, natomiast podłoga jest umyta detergentem lub zdezynfekowana codziennie po ostatnich zajęciach.
 • sale lekcyjne, hol, korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w odstępach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • uczniowie na zajęciach z wychowania fizycznego korzystają z boiska szkolnego.
 • zalecane jest, aby tylko gdy pozwalają na to warunki pogodowe, również inne zajęcia prowadzić na świeżym powietrzu (np. zajęcia plastyczne, biblioteczne, świetlicowe i inne).
 • przerwy uczniowie mogą spędzać na świeżym powietrzu pod okiem nauczyciela dyżurującego, jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają.
 • na przerwach i podczas zajęć należy unikać kontaktów z większą grupą uczniów oraz zachować dystans, zwłaszcza podczas zajęć wychowania fizycznego.
 • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • w szatni należy unikać większych skupisk. Uczeń po zmianie odzieży i obuwia powinien natychmiast przejść pod swoją salę i umyć ręce. W szatni obowiązuje ład i porządek. Ubrania i buty powinny być na swoim miejscu, nie porozrzucane.
 • pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej kontaktują się z uczniami oraz nauczycielami tylko w sprawach ważnych.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy uwzględnia regulamin biblioteki.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz najbliższego oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. W szkole wykonywane są codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatur, włączników.
 3. Podczas przeprowadzania dezynfekcji ściśle przestrzegane są  zalecenia producenta, w tym czasu niezbędnego na wietrzenie znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 5. Urządzenia sanitarno-higieniczne na bieżąco są czyszczone z użyciem detergentu.

III. Świetlica i jadalnia.

 1. Procedury dotyczące funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej są opracowane odrębnie i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Gabinet higienistki pełni funkcję sali odizolowującej w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika szkoły bądź ucznia i jest wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni:
 • pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
 • w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy:
 • poddać gruntownemu sprzątaniu,
 • zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
 • zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia/

Uczniowie SP nr 1 po raz kolejny na najwyższym stopniu podium

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 44 uczniów, którzy przez kolejne trzy dni zmagali się z testami z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Nasi ósmoklasiści udowodnili, że są najlepsi. Uzyskane wyniki z wszystkich egzaminów okazały się najwyższe w gminie, ale też znacznie przewyższyły powiat, województwo i kraj.

Oto nasze zestawienie:

Skala staninowa
Wynik naszej szkoły został porównany z wynikami wszystkich szkół, w których w danym roku przeprowadzono sprawdzian. Wykorzystuje się w tym celu skalę staninową. Pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z naszą szkołą.

Tabela 1. Rozkład skali staninowej

Po analizie możemy zauważyć, że nasze wyniki w skali staninowej wyglądają następująco:
matematyka – 8 stanin – wynik bardzo wysoki  – nasza szkoła znalazła się w 11% najlepszych szkół w Polsce,
język polski i język angielski – 7 stanin – wynik wysoki – nasza szkoła znalazła się w 23% najlepszych szkół w Polsce.

Warto podkreślić, że wynik bardzo wysoki z trudnego przedmiotu jakim jest matematyka szkoła uzyskała drugi raz z rzędu, wynik wysoki z języka angielskiego również został osiągnięty w ubiegłym roku.

      Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskanych wyników, a nauczycielom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w tak niecodziennych okolicznościach. Dzięki wspólnemu wysiłkowi całego grona pedagogicznego, współpracy z rodzicami oraz ciężkiej pracy młodzieży możemy cieszyć się tym sukcesem, a nasi absolwenci bez problemu dostali się do wymarzonych szkół.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Msze Święte w „starym kościele”:

9.00 – klasy 1 – 4
10.00 – klasy 5 – 8

Spotkania w szkole

9.00 – klasy 5 – 8
10.00 – klasy 1 – 4

W związku z sytuacją epidemiczną w kościele i na terenie szkoły wszystkich obowiązują maseczki. Do szkoły zapraszamy po jednym rodzicu wraz z uczniem klasy pierwszej, uczniowie pozostałych klas uczestniczą w rozpoczęciu roku szkolnego sami.

Porządek wchodzenia i wychodzenia z budynku szkoły:

kl. 1 wraz z rodzicami – główne wejście,
kl. 2 wejście od strony boiska,
kl. 3 wejście przy kuchni,
kl. 4 wejście od strony sali gimnastycznej,
kl. 5a i 6a, 6b – główne wejście,
kl. 6c, 7a, 7b, wejście od strony boiska
kl. 7c, 7d, wejście przy kuchni,
kl. 8a, 8b wejście od strony sali gimnastycznej,

Wszyscy kierują się na dużą salę gimnastyczną.

Uczniowie proszeni są o zabranie mocnych reklamówek na podręczniki.