Projekt ojcowie niepodległej

Opis grup odbiorców zadania Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII- VIII -30 osób, członków kółka historycznego, które działa w naszej szkole od kliku lat.

Odbiorcy projektu to trzy grupy: 
I grupa – uczniowie biorący udział w projekcie,
II grupa – rodzice zaproszeni na wystawę i prezentację,
III grupa – to uczniowie klas IV- VIII

Zakładane cele realizacji zadania:
– zaprezentowanie procesu odradzania się Rzeczypospolitej
– Ojcowie niepodległej: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Józef Haller, Wincenty Witos, Jakub Bojko- poznanie osiągnięć tych postaci.
*wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do małej ojczyzny,
*kształtowanie postaw empatii wobec bohaterów okresu 1914-1922
*rozbudzanie ciekawości badawczej i poznawczej, ukazanie integralności nauki i interakcji między jej różnymi dziedzinami,
*wspólne tworzenie warsztatu historyka,
*rozbudzenie zainteresowania historią,, Polski w latach 1914-1922,
*rozwój umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole,
*sformułowanie i przetworzenie w krótkie dzieło w formie prezentacji multimedialnej.

Sposób, formy i miejsce realizacji zadania

Spotkania odbywać się będą co tydzień od września do końca października w sali historycznej naszej szkoły.
Zaplanowano – wykłady, referaty uczniów, pracę z tekstami źródłowymi, wystawą prac plastycznych uczniów oraz prezentacji multimedialnej dla społeczności szkoły klas IV- VIII rodziców.
Uczniowie klas V i VI zapoznają się z harmonogramem ,,Droga do niepodległości” – zdobytą wiedzę i umiejętności zaprezentują w teście wiedzy.
Opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań objętych zadaniem.
wrzesień 2018- inauguracja i zakończenie projektu 20 grudnia 2018