2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Słowo „autyzm” wywodzi się z greckiego słowa autos, co oznacza sam. Zgodnie z najnowszą klasyfikacją medyczną (ICD-11) mówimy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu (zupełnie znika Zespół Aspergera).

Główne symptomy (triada):

  • interakcje społeczne (brak naśladowania, unikanie kontaktu wzrokowego i zabaw grupowych),
  • komunikowanie się (rozwój mowy zazwyczaj opóźniony, problemy z podążaniem za wzrokiem innej osoby, z odczytywaniem wyrazu twarzy),
  • ograniczone wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności (niechęć do zmian, wąskie zainteresowania, powtarzalne ruchy).

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Nasilenie poszczególnych trudności w różnych wymiarach spektrum jest znacząco odmienne u poszczególnych osób. Określone nieprawidłowości pojawiają się przed 3 rokiem życia. Diagnoza jest w formie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest wydawane przez Publiczne Poradnie  Psychologiczno-Pedagogiczne.

W Europie określa się rozpowszechnienie spektrum autyzmu na ok. 1 na 100 dzieci a w Polsce zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są u jednego dziecka na 150. U ok. 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie (np. lękowe, obsesyjno-kompulsywne, agresja, autoagresja, ADHD).

Spektrum autyzmu to nie choroba, którą można wyleczyć lecz zaburzenie, którego natężenie można zmniejszać z pomocą metod terapeutycznych.

Przyczyny nie są do końca znane. Podłoże genetyczne potwierdza się nawet u ok. 30% dzieci. Zgodnie z koncepcją neuroróżnorodności autyzm powinien być rozpatrywany nie jako zaburzenie, deficyt lub dysfunkcja, ale jako jeden z naturalnie występujących typów mechanizmów poznawczych.

A oto kilka wskazówek jak można pomóc osobie autystycznej: używaj prostych zwrotów; mów bezpośrednio do osoby; nie stosuj ironii, sarkazmu; uprzedzaj o zmianach; w kontakcie bądź cierpliwy; spróbuj zrozumieć osobę z autyzmem; zachowaj poczucie humoru; pamiętaj każde dziecko jest inne!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez ONZ. Ma on na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu podejmowane są różne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy i wykluczeniu osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z takich akcji jest „Polska na Niebiesko”. A dlaczego kolor niebieski jest symbolem autyzmu? Jest to kolor niewinności, nadziei, ale również to kolor dla chłopców, a wśród dzieci z autyzmem jest znacznie więcej chłopców niż dziewczynek.

Nasza szkoła również „zaświeciła się na niebiesko” i pokazała jedność z osobami ze spektrum autyzmu poprzez wykonanie licznych plakatów i fotografii, na których znajdują się niebieskie elementy.


Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za symboliczny gest oraz zamanifestowanie swojej solidarności niebieskimi barwami!