Oświęcim i Wadowice

Wycieczka do Oświęcimia jest z pewnością niezwykle ważną lekcją historii. 17 września 2020 r. uczniowie klas ósmych naszej szkoły mieli możliwość zwiedzania Muzeum Auschwitz  – Birkenau w Oświęcimiu. Celem wycieczki było poznanie miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach i innych narodowościach. Młodzież dowiedziała się o warunkach życia uwięzionych, liczbie ofiar, sytuacji dzieci w  obozie, eksperymentach medycznych, karach i egzekucjach. 

Ta lekcja podyktowana była potrzebą budowania pamięci na tym, co nam pozostaje, gdy odchodzą ostatni naoczni świadkowie i ocalali z Holokaustu.

Drugim punktem programu wycieczki były Wadowice – Miasto naszego Patrona Jana Pawła II. Uczniowie zwiedzili dom rodzinny papieża – aktualnie już Muzeum oraz Bazylikę, w której przyjmował Chrzest Święty Karol Wojtyła.  Uwieńczeniem wyjazdu była degustacja papieskich kremówek na Rynku w Wadowicach.

Wycieczka na pewno dostarczyła uczniom wiele informacji i refleksji, które pozostaną na długo w pamięci.

Opiekunami wycieczki byli: p. Beata Kwapień, p. Renata Skrzyniarz, p. Ewa Baran, p. Danuta Runger

Zdalna Szkoła +

Gmina Dąbrowa Tarnowska znów otrzymała fundusze na zakup laptopów – została beneficjentem programu „Zdalna Szkoła +”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W jego ramach zostały zakupione laptopy (47 sztuk) dla szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Nasza szkoła otrzymała 14 laptopów, które, w razie potrzeby, wspomogą zdalne nauczanie w naszej szkole.

AKCJA „PUSZKA DLA GŁODNEGO BRZUSZKA”

UWAGA UCZNIOWIE!

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI SERDECZNIE  ZAPRASZA CAŁĄ SP0ŁECZNOŚĆ SZKOŁY DO WSPÓLNEJ AKCJI  „PUSZKA DLA GŁODNEGO BRZUSZKA”. CHCEMY POMÓC BEZDOMNYM PSOM I KOTOM, KTÓRE BEZ NAS NIE PORADZĄ SOBIE SAME.

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ OD 21.09.- 25.09 PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY KARMĘ SUCHĄ I MOKRĄ,  RYŻ, MAKARON, KOCE, RĘCZNIKI, BLUZY POLAROWE, ŻWIREK I PODKŁADY HIGIENICZNE.

DODATKOWO DO PUSZKI BĘDZIE MOŻNA WRZUCAĆ WOLNE DATKI, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA LECZENIE ZWIERZĄT.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI, RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!!!!!

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami odbędą się w najbliższą środę 16.09.2020 r. klasy I – IV o godzinie 17.00,  klasy V -VIII godzina 18.00.

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązujący od 01.09.2020 r.

 

 

 

Regulamin funkcjonowania SP1 – otwórz.docx

I. Organizacja zajęć w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń:
 • bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 • jeżeli jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji warunkach domowych.
 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów:
 • bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
 • z maseczkami bądź przyłbicami na twarzy.
 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są:
 • zdezynfekować ręce,
 • w przypadku małych dzieci jak najszybciej umyć dłonie,
 • dorośli, którzy mają uczulenie na płyn dezynfekujący są zobowiązani założyć rękawiczki jednorazowe,
 • stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły(przedsionek), zachowując zasady:
 • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wchodzi na teren szkoły tyko w razie bardzo ważnej sprawy. (Jeśli istnieje taka możliwość problemy załatwia telefonicznie) Osoby z zewnątrz wchodzące na teren szkoły:
 • nie mogą mieć objawów chorobowych,
 • mogą się poruszać tylko w przestrzeni głównej holu i sekretariatu szkoły,
 • osoby z zewnątrz zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
 1. Wychowawcy klas zobowiązani są do:
 • aktualizacji bazy telefonicznej i internetowej rodziców swoich podopiecznych,
 • uzyskania zgody od rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała uczniów (tylko w razie konieczności).
 1. Dodatkowo szkoła jest w posiadaniu termometru bezdotykowego, który jest dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
 2. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy ucznia:
 • odizolować do wydzielonej sali – gabinet higienistki
 • niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, najlepiej własnym środkiem transportu.
 1. Organizacja nauczania:
 • stałe sale lekcyjne dla klas (większość zajęć prowadzona przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywa się w jednej, wyznaczonej sali),
 • uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:

– częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, po wyjściu z toalety, przed jedzeniem),
– ochrona ust i nosa podczas kichania i kaszlu – chusteczką lub zgiętym łokciem,
– unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 • w salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie umyć, wyprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć są
 • uczeń używa tylko własnych przyborów szkolnych i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy jest umyty detergentem lub zdezynfekowany po każdej grupie klasowej, natomiast podłoga jest umyta detergentem lub zdezynfekowana codziennie po ostatnich zajęciach.
 • sale lekcyjne, hol, korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w odstępach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • uczniowie na zajęciach z wychowania fizycznego korzystają z boiska szkolnego.
 • zalecane jest, aby tylko gdy pozwalają na to warunki pogodowe, również inne zajęcia prowadzić na świeżym powietrzu (np. zajęcia plastyczne, biblioteczne, świetlicowe i inne).
 • przerwy uczniowie mogą spędzać na świeżym powietrzu pod okiem nauczyciela dyżurującego, jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają.
 • na przerwach i podczas zajęć należy unikać kontaktów z większą grupą uczniów oraz zachować dystans, zwłaszcza podczas zajęć wychowania fizycznego.
 • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • w szatni należy unikać większych skupisk. Uczeń po zmianie odzieży i obuwia powinien natychmiast przejść pod swoją salę i umyć ręce. W szatni obowiązuje ład i porządek. Ubrania i buty powinny być na swoim miejscu, nie porozrzucane.
 • pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej kontaktują się z uczniami oraz nauczycielami tylko w sprawach ważnych.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy uwzględnia regulamin biblioteki.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz najbliższego oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. W szkole wykonywane są codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatur, włączników.
 3. Podczas przeprowadzania dezynfekcji ściśle przestrzegane są  zalecenia producenta, w tym czasu niezbędnego na wietrzenie znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 5. Urządzenia sanitarno-higieniczne na bieżąco są czyszczone z użyciem detergentu.

III. Świetlica i jadalnia.

 1. Procedury dotyczące funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej są opracowane odrębnie i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Gabinet higienistki pełni funkcję sali odizolowującej w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika szkoły bądź ucznia i jest wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni:
 • pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
 • w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy:
 • poddać gruntownemu sprzątaniu,
 • zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
 • zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia/

Uczniowie SP nr 1 po raz kolejny na najwyższym stopniu podium

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 44 uczniów, którzy przez kolejne trzy dni zmagali się z testami z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Nasi ósmoklasiści udowodnili, że są najlepsi. Uzyskane wyniki z wszystkich egzaminów okazały się najwyższe w gminie, ale też znacznie przewyższyły powiat, województwo i kraj.

Oto nasze zestawienie:

Skala staninowa
Wynik naszej szkoły został porównany z wynikami wszystkich szkół, w których w danym roku przeprowadzono sprawdzian. Wykorzystuje się w tym celu skalę staninową. Pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z naszą szkołą.

Tabela 1. Rozkład skali staninowej

Po analizie możemy zauważyć, że nasze wyniki w skali staninowej wyglądają następująco:
matematyka – 8 stanin – wynik bardzo wysoki  – nasza szkoła znalazła się w 11% najlepszych szkół w Polsce,
język polski i język angielski – 7 stanin – wynik wysoki – nasza szkoła znalazła się w 23% najlepszych szkół w Polsce.

Warto podkreślić, że wynik bardzo wysoki z trudnego przedmiotu jakim jest matematyka szkoła uzyskała drugi raz z rzędu, wynik wysoki z języka angielskiego również został osiągnięty w ubiegłym roku.

      Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskanych wyników, a nauczycielom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w tak niecodziennych okolicznościach. Dzięki wspólnemu wysiłkowi całego grona pedagogicznego, współpracy z rodzicami oraz ciężkiej pracy młodzieży możemy cieszyć się tym sukcesem, a nasi absolwenci bez problemu dostali się do wymarzonych szkół.