Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta – Agnieszka Sołtys


FIZJOTERAPEUTA to specjalista z wykształceniem medycznym, który w oparciu o umiejętności pozafarmaceutyczne leczy środkami naturalnymi, takimi jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.

W NASZEJ SZKOLE FIZJOTERAPEUTA ZAJMUJE SIĘ:

  • prowadzeniem zajęć rehabilitacyjnych na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • badaniem i oceną aktywności, funkcji i struktur narządu ruchu ucznia,
  • przygotowaniem i realizacją programu fizjoterapii indywidualnie dostosowanego dla każdego dziecka z różnymi dysfunkcjami oraz modyfikowaniem tego programu w zależności od zmieniającego się stanu klinicznego i funkcjonalnego dziecka,
  • prowadzeniem ćwiczeń ruchowych z dziećmi zarówno z zaburzeniami neurologicznymi, jak i ortopedycznymi.