Logopeda

LOGOPEDIA

Logopeda – Ewa Baran

Neurologopeda – Beata Kwapień


LOGOPEDA to specjalista, który posiada szeroką wiedzę medyczną, łączącą w sobie elementy neurologii, ortodoncji, foniatrii, i audiologii, wiedzę zakresu psychologii, pedagogiki a także wiedzę o języku. To terapeuta mowy, który zajmuje się nie tylko dziećmi w wieku szkolnym, z czym jest powszechnie kojarzony. Do logopedy trafiają zarówno uczniowie, dorośli, jak i niemowlęta.
Logopeda to profesjonalista odpowiedzialny za ocenę, terapię zaburzeń mowy i języka oraz profilaktykę.

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA ZAJMUJE SIĘ:

 • przeprowadzaniem badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 • diagnozowaniem logopedycznym oraz odpowiednio do jego wyników, udzielaniem pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się,
 • prowadzeniem terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy dla uczniów i rodziców,
 • podejmowaniem działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, współpracuje ze środowiskiem ucznia,
 • wspieraniem działań wychowawczych, profilaktycznych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

We wrześniu każdego roku przeprowadzane są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci z klas pierwszych, co pozwala wyłonić uczniów z wadami i zaburzeniami mowy oraz objąć ich opieką logopedyczną. Ćwiczenia logopedyczne z każdym dzieckiem prowadzone są raz w tygodniu, w sporadycznych wypadkach co dwa tygodnie.

TERAPIA WAD WYMOWY POLEGA NA:

 • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego),
 • wytworzeniu prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnieniu słuchu fonematycznego,
 • wywołaniu głosek oraz utrwaleniu ich prawidłowej realizacji,
 • kształtowaniu nawyku prawidłowej wymowy korygowanych głosek,
 • doskonaleniu umiejętności wyrazistego mówienia.

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE: 
          Materiały do pobrania

DLA RODZICÓW: 
          Materiały do pobrania