Oligofrenopedagog

Oliogofrenopedagog – Elżbieta Babiarz-Czochara, Ewa Baran, Iwona Derus, Dorota Długoń, Dorota Gawęda, Alicja Grzeszczyk, Irena Kawa, Grażyna Marek, Elżbieta Słupek, Lucyna Skrzyniarz, Beata Wójtowicz


OLIGOFRENOPEDAGOG to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej w placówkach specjalnych, integracyjnych, masowych. Prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich barier, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne.
Zajęcia z oligofrenopedagogiem najczęściej przyjmują formę zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć rewalidacyjnych i prowadzone są na podstawie wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Zadania oligofrenopedagoga:

  • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia,
  • prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej,
  • planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzonych innych zajęć,
  • planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia;
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w środowisku naturalnym, na licznych wycieczkach do miejsc użyteczności publicznej,
  • wdrażanie uczniów do samodzielności, rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw,
  • ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą;
  • stosowanie wobec uczniów różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków materialnych i wychowawczych,
  • opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów, analizowanie wyników nauczania,
  • ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie kwalifikacji na kursach aktualizujących wiedzę merytoryczną.