Projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”

Edukacja prozdrowotna od wielu lat jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II ważnym elementem programu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które prowadzone są w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.Nasza szkoła od najmłodszych lat kształci i utrwala nawyki prozdrowotne, uczy odpowiedzialności za własne zdrowie. Podejmuje działania dla poprawy samopoczucia całej społeczności lokalnej. Realizuje bardzo dobry program profilaktyczny oraz treści ścieżki prozdrowotnej. Nasza szkoła uczestniczy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. 
     W roku 2016 zawarliśmy porozumienie w sprawie przyjęcia do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

O PROMOCJI ZDROWIA

     Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

     Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. 

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 • Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 • Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 • Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

     Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • rodzice,
 • inni pracownicy szkoły,
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

 • miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy,
 • miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia,
 • miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć,
 • miejscem, w którym uczeń czuje się bezpiecznie.

 

Zespół ds. promocji zdrowia

Plan pracy 2016-2017

Zobacz naszą prezentację 2016/2017

Plan pracy 2017-2018  

Zobacz naszą prezentację 2017/2018